Wyprawka 2023/24

Dyrektor KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy informuje o możliwości skorzystania przez uczniów szkół ponadpodstawowych z ministerialnego programu dofinansowania zakupu  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Pomoc udzielana jest uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 Warunkiem wzięcia udziału w w/w programie  jest:

  • złożenie wniosku do dyrektora KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy – pobierz druk wniosku.
  • złożenie Informacji o Wnioskodawcy – pobierz druk informacji.
  • dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania dokumentacji do dnia 06.09. 2023r. u wychowawcy klasy.

Zwrot pieniędzy nastąpi na podstawie imiennych faktur. Termin składania faktur zostanie podany przez wychowawców klas.

Program jest realizowany w oparciu o współpracę z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

Podstawa prawna:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1046

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekretariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

44. Konkurs Matematyczny  

   

   

Wyszukiwarka  

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2024 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2