ZARZĄDZENIE

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie. Prosimy o zapoznanie się z projektem Zarządzeniem Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE 19/2020

 

 

Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka ul. Akademicka 3 w Bydoszczy z dnia 24.03.2020 r.w sprawie organizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

 • Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do  odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonychw ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem  : komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.

§ 3

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do odwołania.

§ 4

Nauczyciele Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącejw okresie od 25 marca do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 5

 1. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej określi formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
 3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

§ 6

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas I- III do poinformowania rodziców uczniów z klas I- III o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników.

§ 7

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

§ 8

 1. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.
 2. Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do wykorzystania znajdujących się materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podręczniki.pl i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej.
 3. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

§ 9

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącejzobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.

Nadzór nad realizacją podstawy programowej w szkołach sprawują Wicedyrektorzy Ośrodka.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020  i obowiązuje do odwołania.

 

 Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2021 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2