We wrześniu 2018r. minęło 25 lat od momentu, w którym Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących został usytuowany w dzielnicy Fordon przy ulicy Akademickiej 3. Przez te wszystkie lata, aż do dnia dzisiejszego, dyrektorem placówki jest pan Ryszard Bielecki.
Korzenie Ośrodka są w Ostromecku, kiedy to 1 marca 1947r. utworzono pierwszą w obecnym województwie kujawsko - pomorskim szkołę dla dzieci głuchych. Nazywała się Zakład Głuchoniemych, a składał się ze szkoły podstawowej oraz internatu.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, placówka była wzorem dla wszystkich innych szkół tego typu w Polsce. Nauczycielki z Ostromecka: Zofia Giejsztoft i Janina Wenc brały udział we współtworzeniu zakładów wychowawczych dla głuchych w Sławnie i Żarach. Tam też są ich groby.

Legendą Ośrodka z czasów Ostromecka jest pan Józef Raszeja - były kierownik internatu, surdopedagog z powołania, wzór człowieka pod względem charakteru
i wielki przyjaciel niesłyszących.

Ostatnie 25 lat to najbardziej efektywny okres w działalności Ośrodka.

1 marca 1997 roku miały miejsce obchody 50 - lecia placówki i nadanie imienia legendarnego dowódcy 1. Dywizji Pancernej, generała Stanisława Maczka. Ośrodek jest jedyną szkołą dla niesłyszących w Polsce, którego patronem jest ta postać.  W uroczystości uczestniczyli kombatanci - żołnierze generała Maczka i wielu znamienitych Gości.

Co 5 lat obchody Święta Ośrodka mają szczególnie uroczysty charakter i w takich odstępach czasu odbywają się też zjazdy absolwentów. Tak było w 2002 roku. Świętowano 55 - lecie istnienia Ośrodka i 5 - lecie nadania placówce imienia generała Stanisława Maczka. Z tej okazji odbył się w bydgoskim Kinoteatrze koncert charytatywny Krzysztofa Krawczyka na rzecz niesłyszących wychowanków.

Każda rocznica niosła ze sobą coś innego. Głównym punktem obchodów 57. rocznicy utworzenia Ośrodka było otwarcie Izby Pamięci poświęconej Patronowi oraz 1. Dywizji Pancernej.

W ramach jubileuszu 60 - lecia placówki została otwarta Izba Tradycji, a Ośrodek otrzymał sztandar.

Od października 2007 r. na stałe w kalendarium placówki wpisały się tygodniowe wyjazdy do Holandii na kolejne rocznice wyzwolenia Bredy przez żołnierzy gen. Maczka, co miało miejsce 29 października 1944 r.

Zespol-Cracovia-z-Eindhoven

Uroczysty wieczór z okazji wyzwolenia Bredy. Zespół Cracovia z Eindhoven  z wychowankami Ośrodka. Członkowie zespołu to potomkowie żołnierzy 1. Dywizji Pancernej

W marcu 2011r., uroczystość 64. rocznicy istnienia placówki i 14. rocznicy nadania imienia była okazją do wręczenia Ośrodkowi i jego dyrektorowi Ryszardowi Bieleckiemu Medalu „ Za zasługi dla Harcerstwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Jubileusz 65-lecia związany był z uroczystym poświęceniem tablicy na jednym z bydgoskich rond noszącym od tego dnia, tzn. 22 marca 2012, nazwę Rondo gen. Stanisława Maczka. W uroczystości uczestniczyli kombatanci 1. Dywizji Pancernej oraz zaproszeni goście z Belgii i Holandii.

Ośrodek ma znaczące osiągnięcia również na innych płaszczyznach.

Placówka jest mocno promowana na terenie całego kraju poprzez udział uczniów w wielu konkursach przedmiotowych, np. z historii, z języka polskiego, z języka angielskiego czy matematyki oraz zajmowaniu przez nich czołowych miejsc.

Wychowanek Kamil Woźniak w ogólnopolskiej olimpiadzie znajomości języka angielskiego w kategorii szkoły średnie w 2013 roku zajął pierwsze miejsce. Ten sam uczeń zajął również pierwsze miejsce ogólnopolskich zawodach matematycznych w 2014 i 2015 roku w kategorii technikum. Marcin Mikuć w tych samych zawodach w roku 2014 zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich – liceum.

Uczeń Oskar Sawostjanik zajął dwukrotnie pierwsze miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy z historii w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (technikum, licem) w roku 2014 i 2015.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów uczeń Kamil Woźniak w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce. Takie samo stypendium w roku szkolnym 2016/2017 otrzymała uczennica Karolina Sokal, a w roku szkolnym 2019/2020 pobiera je uczeń Sebastian Rządkowski - uczeń klasy czwartej Technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Promowanie Ośrodka ma miejsce również poza granicami naszego kraju. We wrześniu 2009 roku uczeń Marcin Jasiński reprezentował Polskę na 21. Światowych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Lekkiej Atletyce w Taipei (Tajwan) w biegu na 400 metrów.

Duże zasługi w promowaniu Ośrodka ma grupa teatralna Ab-surdus działająca od 2001 roku. Należą do niej wszyscy chętni wychowankowie ze wszystkich grup internackich. Zajęcia teatralne dają upust ekspresji twórczej dziecka, pomagają w poznaniu siebie, rozwijają zainteresowania. Proces tworzenia spektakli to codzienna, długotrwała i cierpliwa praca. Mimo wszystko dzieci chętnie w nim uczestniczą. Przedstawienia: ,,Księżniczka na wieży”, ,,Jaś i Małgosia – trochę inna historia” i ,,Wamp-Irka” zyskały uznanie wśród publiczności i jurorów wielu przeglądów teatralnych. W ostatnim czasie zespół Ab-surdus otrzymał wyróżnienie za najciekawszą scenografię na Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie (2015 r.). W następnym roku w tymże przeglądzie Ab-surdus zajął 3. miejsce za przedstawienie pt. ,,Wamp-Irka”. W związku z jubileuszem 670. urodzin miasta Bydgoszczy zespół przygotował inscenizację pt. ,,Legendy bydgoskie” i zajął w konkursie 2. miejsce.

Od 1 września 2017r. placówka zmieniła nazwę na Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy imieniem generała Stanisława Maczka. W ten sposób podkreślony został wojewódzki zasięg Ośrodka i podniesiono jego rangę.

W czerwcu 2018 roku, tzn. w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Ośrodek był organizatorem Międzynarodowego Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego "Generał Stanisław Maczek - nasz Patron” i gościł drużyny uczniowskie szkół noszących imię wspólnego Patrona. Uczniowie wykazali się wiedzą historyczną i współczesną dotyczącą 1. Dywizji Pancernej i jej Dowódcy. Do konkursu plastycznego dołączyły szkoły z Holandii (Breda) i Belgii (Antwerpia). Patronat Honorowy nad Konkursem sprawowali: Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Kujawsko- Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego - Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy- Rafał Bruski.

W 2005 roku Ośrodek wyróżniony został odznaczeniem państwowym - Medalem ,,Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

19 kwietnia 2007 roku, podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy, Ośrodkowi na ręce dyrektora Ryszarda Bieleckiego został wręczony ,,Medal Kazimierza Wielkiego” za zasługi dla miasta Bydgoszczy.

Podczas obchodów Święta Ośrodka, w marcu 2011 roku, Ośrodkowi został wręczony Medal „ Za zasługi dla harcerstwa kujawsko - pomorskiego”.

W 70 - lecie Ośrodka został on w marcu 2017 roku wyróżniony ,,Medalem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego” za zasługi dla województwa i jego mieszkańców.

W ostatnim czasie Ośrodek zaczął się otwierać na różne niepełnosprawności swoich wychowanków. Dzięki temu możliwość kształcenia znalazły tu dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z autyzmem, z Zespołem Aspergera.

Ośrodek jest bogato wyposażony w pomoce dydaktyczne, co wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój uczniów. Wychowankowie mają możliwość korzystania z Sali Doświadczania Świata, gabinetów logopedycznych, sali zajęć sensorycznych, kilku pracowni informatycznych. Placówka zatrudnia wielu specjalistów z zakresu surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i doświadczonych terapeutów, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób prowadzą zajęcia z uczniami. Dzieci i młodzież w zależności od swoich potrzeb korzystają z zajęć dodatkowych i specjalistycznych, np. Biofeedback, Thomatis, dogoterapii, rewalidacji indywidualnej, zajęć logopedycznych, polisensorycznych, relaksacyjnych, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.

Ośrodek jest placówką z tradycjami o ponad 70 - letniej historii i jednocześnie z wielkimi możliwościami rozwojowymi na przyszłość.

 Opracowanie: Piotr Jezierski

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel. 52 344-74-15
sekrertariat

tel. 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

   

Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

   

Certyfikat  

   
© 2022 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2