Wyprawka szkolna 2018/19 - Wniosek i informacja

Utworzono: wtorek, 03, lipiec 2018 12:04

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy

informuje o projekcie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników                         i materiałów edukacyjnych

UWAGA - nowy dokument -  Informacja o wnioskodawcy - pobierz

1. uczniowie niepełnosprawni: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w szkole przysposabiającej do pracy - maksymalna kwota dofinansowania 225 zł,

2. uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie w branżowych szkołach I stopnia– maksymalna kwota dofinansowania 390 zł,

3. uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, realizujący kształcenie w liceum ogólnokształcącym lub technikum - maksymalna kwota dofinansowania 445 zł,

4. uczniowie niepełnosprawni: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizujący kształcenie w klasie II i III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy nie korzystają z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - maksymalna kwota dofinansowania 175 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do zakupu podręcznika jest złożenie w wyznaczonym czasie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Pieniądze wypłaca Urząd Miasta w Bydgoszczy na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Miasta przy ulicy Jezuickiej po złożeniu imiennych faktur dotyczących zakupu podręczników.