Dyrektor OSW nr 2 w Bydgoszczy informuje o projekcie rządowego programu

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/18

Dyrektor OSW nr 2 w Bydgoszczy informuje, że  Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017r. pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników obejmuje następujących uczniów:

  1. słabowidzącym
  2. niesłyszącym
  3. słabosłyszącym
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  6. z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją
  7. z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z tych niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punkcie 1-7

 

Uprawniony uczeń 

Kwota refundacji

Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do kl. II, III SP/ jeśli nie korzysta z podręcznika z podręcznika do zajęć z zakresu poszczególnych edukacji/ 

175 zł

Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do szkoły przysposabiającej do pracy

225 zł

Uczniowie z niepełnosprawnościami wymienionymi w punktach 1,2,3,4,6,7,8 uczący się w szkole zawodowej

390 zł

Uczniowie z niepełnosprawnościami wymienionymi w punktach 1,2,3,4,6,7,8 uczący się w technikum, LO

445 zł

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do zakupu podręcznika jest złożenie w wyznaczonym czasie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Pieniądze wypłaca Urząd Miasta w Bydgoszczy na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Miasta przy ulicy Jezuickiej po złożeniu imiennych faktur dt. zakupu podręczników.

 

WNIOSEK o dofinansowanie:

 - Wersja doc - pobierz

 - Wersja pdf - pobierz

 Termin składania wniosku do wychowawców klas ustalony przez Urząd Miasta w Bydgoszczy - 8 wrzesień 2017r.

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2018 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2