UWAGA

UWAGA

          

Dzień Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja Ośrodka uprzejmie informuje. że 14 października 2020 r. o godzinie 11.00 odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- obejrzyj (część oficjalna)

- obejrzyj (część artystyczna I)

- obejrzyj (część artystyczna II)

Życzenia

 

KOMUNIKAT

Informacja

Ważne!!!

Do Ośrodka mogą przychodzić jedynie uczniowie wraz z 1 rodzicem bądź opiekunem oraz pracownicy, wszyscy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji.

We wszystkich ciągach komunikacyjnych Ośrodka (holach, korytarzach) obowiązują maseczki ochronne.

Po 1 września br. wstęp rodziców lub opiekunów do Ośrodka jest niemożliwy. Dziecko zostaje doprowadzone przez rodzica (opiekuna) do wejścia głównego przy portierni i przekazane pracownikowi Ośrodka. Odbiór dzieci również z tego miejsca (nie dotyczy rodziców dzieci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

Bydgoszcz, 28.08.2020r                                   Dyrektor Ośrodka – Ryszard Bielecki

Posiadamy specjalistyczne gabinety logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, gabinet pielęgniarki i stołówkę.

 

 

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000)  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy ul. Akademicka 3  Bydgoszcz 85-796
 2. Kontakt :telefon: 52 344 74 15; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1.  realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
  3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem na podstawie art.6 ust.1 lit. f Rozporządzenia
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

 

 

 

 

 

Pracownie przedmiotowe są wyposażone w pomoce dydaktyczne. W kilku klasach zamontowane są tablice interaktywne, świetlica szkolna zapewnia opiekę nad wychowankami. Dzieci i młodzież mogą korzystać z placu zabaw, boiska i sali gimnastycznej.

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2020 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2